Postanowienie Międzyregionalnego Forum Ekoenergetyki

Cel Forum

Przedmiotem troski Uczestników Forum, zorganizowanego przez grupę radnych Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” w Wejherowie, była realizacja wszystkich dyrektyw, wytycznych, postanowień i priorytetów Unii Europejskiej w systemie zrównoważonego ekorozwoju gospodarczego, zbudowanym na fundamencie skojarzonej energetyki źródeł odnawialnych w zakresie dotyczącym:

  • pakietu klimatyczno-energetycznego „3 x 20”,
  • pakietu „Natura 2000”,
  • postanowień Wspólnoty Europejskiej o ochronie środowiska i zakazie składowania zanieczyszczeń szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i geoprzyrodniczego planety Ziemi, a do takich niewątpliwie należą odpady radioaktywne z technologii rozszczepienia atomu i dwutlenek węgla produkowany przez człowieka,
  • dyrektyw odnośnie zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza ekorozwoju gospodarczego, generującego ogromną ilość nowych miejsc pracy zgodnie z podstawową zasadą takiego rozwoju: zatrudnienie przez rozwój,
  • dyrektyw odnośnie celowości oraz konieczności wprowadzania skojarzonej gospodarki, zwłaszcza energetycznej, o wysokiej ekonomicznej sprawności,
  • konwencji klimatycznej,
  • konwencji o ochronie bioróżnorodności w ścisłym powiązaniu z konwencją klimatyczną, gospodarką przestrzeni w rolnictwie i produkcją zdrowej żywności,
  • bezpieczeństwa ekologicznego i antyterrorystycznego w energetyce, polegającego na eliminowaniu technologii kryminogennych w stosunku do planety Ziemi i jej mieszkańców,
  • ochrony geoprzyrodniczych bogactw planety Ziemi na polskim terytorium przed zaprogramowaną dewastacją i terroryzmem ekologiczym oraz rabunkiem w kamuflażu koncesji.

W ocenie Uczestników Forum istnieje szkodliwa asymetria, polegająca na rządowej promocji wyłącznie energetyki jądrowej przy całkowitym braku promocji, jako strategicznego kierunku, energetyki źródeł odnawialnych, opartej przede wszystkim na biometanie i geotermice. Ma miejsce rażąca sprzeczność pomiędzy ogromnym zapotrzebowaniem społecznym w kierunku rozwoju energetyki źródeł odnawialnych ze strony polskiego społeczeństwa, które jest świadome posiadania ogromnych bogactw geoprzyrodniczych na własnym polskim terytorium i świadome korzyści wynikających z realizacji wszystkich wyżej wyeksponowanych dyrektyw, wytycznych, postanowień i priorytetów Unii Europejskiej w polskiej gospodarce, a interesem rządu polskiego, nakierowanym na świadome uniemożliwienie wszystkich tych realizacji.

Jako zasadniczą przyczynę wyżej wymienionej asymetrii oraz sprzeczności interesów społeczeństwa polskiego i rządu polskiego Uczestnicy Forum uznali niewłaściwe, opaczne i niekompetentne rozumienie przez rząd polski istoty priorytetów oraz zamierzeń Unii Europejskiej, wyrażonych w jej dyrektywach, wytycznych i postanowieniach, mających na celu dobro nie tylko polskiego społeczeństwa, ale również dobro wspólne całej europejskiej Wspólnoty. W materiałach Forum znajduje się dogłębne i merytoryczne uzasadnienie dla takiej przedmiotowej krytycznej oceny polskiego rządu. Gdyby dyrektywy, wytyczne i postanowienia Unii Europejskiej, zwłaszcza pakietu klimatyczno-energetycznego „3 x 20”, właściwie a nie opacznie rozumiane, były realizowane, nie byłoby żadnych problemów, ani z dwutlenkiem węgla, ani z produkcją odpadów radioaktywnych. Te problemy przestałyby istnieć.

Strona: 1 2 3

Comments are closed