Postanowienie Międzyregionalnego Forum Ekoenergetyki

Treść Postanowienia

Jako strategiczny kierunek rozwoju gospodarczego Polski, kompleksowo ujmujący  realizację w Polsce wszystkich wymienionych wyżej dyrektyw, wytycznych, postanowień i priorytetów Unii Europejskiej Uczestnicy Forum uznali Strategię : „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie”. Energetyka jądrowa zaś unana została nie tylko za główną przeszkodę i tamę w realizacji tej Strategii, ale wręcz za sposób fizycznej i ekologicznej jej likwidacji, jako metody realizacji wszystkich wymaganych przez Unię Europejską standardów europejskich, ponieważ współistnienie geotermalnego uzdrowiska Unii Europejskiej oraz energetyki jądrowej jest absolutnie niemożliwe i pod każdym względem niedopuszczalne na tym samym terytorium podziemnego gorącego leczniczego balneologicznego i energetycznego geotermalnego polskiego morza.

Strategia: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie” wynika wprost jako konsekwencja z wszystkich wyżej przywołanych wymagań Unii Europejskiej i w szczegółach była wielokrotnie przedstawiana polskiemu społeczeństwu, a także  władzom do ich wiadomości.

Niniejsze Postanowienie Uczestnicy Forum traktują jako odwołanie od zamiaru budowy     elektrowni jądrowej w Żarnowcu i w każdym innym miejscu Polski – w celu zaniechania działań rządu w tym kierunku i wnioskują jednocześnie o ustanowienie funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Strategii: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie”. Istota tej Strategii, kompleksowo ujmująca wszystkie wyżej wymienione dyrektywy, wytyczne, postanowienia i priorytety Unii Europejskiej, jest najkorzystniejsza nie tylko dla Polski, ale również bardzo ważna dla integracyjnych, ekonomicznych i ekologicznych celów europejskiej Wspólnoty oraz najpełniej wyrażająca dobro wspólne tej Wspólnoty – reprezentowane i chronione przed rabunkiem przez Naród Polski.

Jeżeli rząd polski nie uwzględni naszych społecznych argumentów i uzasadnień i nie wycofa się z podjętej pochopnie swojej decyzji odnośnie budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu i w każdym innym miejscu Polski, decyzja ta zostanie zaskarżona w odpowiedniej istytucji odwoławczej Unii Europejskiej.

Cel Postanowienia

Społeczeństwo Kaszub, które bardzo licznie zaszczyciło Forum swoją obecnością, z wielką determinacją wyraziło gotowość obrony własnych „dóbr materialnych” w postaci geoprzyrodniczych skarbów planety Ziemi, znajdujących się na polskim terytorium, przed ekologiczną nieodpowiedzialną dewastacją odpadami brudnych technologii, rozszczepienia atomu   i spalania przede wszystkim – jako dobra wspólnego nie tylko polskiego narodu, ale również dobra wspólnego całej europejskiej Wspólnoty. Przed rabunkiem tych „dóbr materialnych”, należących do chrześcijańskiej cywilizacji, w kamuflażu koncesji, przestrzegał współczesnych cywilizacyjnych rabusiów Jan Paweł II i fakt ten został na Forum mocno przez jego Uczestników zaakcentowany.

Fundamentalny cel Postanowienia, wynikający bezpośrednio ze Strategii dla Polski:

  • integracja całego polskiego społeczeństwa wokół dóbr materialnych, zdrowotnych i duchowych   – jako najwyższych europejskich wartości, wypracowanych twórczą pracą zwłaszcza w obszarach wysokich technologii,
  • integracja całej europejskiej Wspólnoty z wykorzystaniem dóbr materialnych, zdrowotnych i duchowych całego polskiego społeczeństwa,
  • troska o zdrowie fizyczne i duchowe wszystkich obywateli europejskiej Wspólnoty na terytorium geotermalnego uzdrowiska Unii Europejskiej w Polsce.

Z oceny Uczestników Forum wynika, że wyżej wymieniony fundamentalny cel Postanowienia, wynikający bezpośrednio ze Strategii dla Polski, ważny dla całej europejskiej Wspólnoty, jest dla formacji obecnego rządu polskiego absolutnie obcy i nie mieszczący się w obszarach cywilizacji, którą ten rząd reprezentuje.

Strona: 1 2 3

Comments are closed