Pytania w sprawie atomu

Podstawowe pytanie, które stanowi temat Międzyregionalnego Forum Ekoenergetyki w Gdańsku (20 maja 2010): „Jak realizujemy w regionach i całej Polsce postanowienia Unii Europejskiej, zwłaszcza pakietu „3 x 20”? jest skierowane przede wszystkim do rządzących. Na to pytanie nie udzielona została, jak dotychczas, przez rządzących, żadna konkretna merytoryczna odpowiedź. Społeczeństwo polskie chce tę odpowiedź usłyszeć.

Słyszymy głos medialnej, rzekomo społecznej, odpowiedzi: „Pomorze bije się o atom”. Czyja jest ta odpowiedź i co oznacza ta odpowiedź? Pytamy się społeczeństwa Pomorza i całej Polski: Dlaczego „Pomorze bije się o atom”? Dlaczego „Pomorze bije się” o:

 • zlekceważenie przez rządzących postanowień pakietu Unii Europejskiej „3 x 20” oraz niewywiązanie się z realizacji tych postanowień?
 • płacenie gigantycznych kar za niewywiązanie się z obowiązku realizacji pakietu Unii Europejskiej „3 x 20”?
 • niewykonanie postanowień pakietu „Natura 2000” oraz postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w głównych obszarach tematycznych: ochrony środowiska naturalnego w procesach inwestycyjnych w punkcie dotyczącym odpadów, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania oraz składowania tylko tych odpadów, które nie przynoszą szkód środowisku naturalnemu i geoprzyrodniczemu, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i gospodarowania odpadami radioaktywnymi?
 • wprowadzenie do Polski brudnej produkcji odpadów radioaktywnych, przyjmując jako argument zasadniczy lokalizacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu: „wyższy poziom świadomości społecznej” w tym miejscu, który stanowi uzasadnienie resortu ministerstwa gospodarki dla preferowania takiej lokalizacji?
 • wprowadzenie do Polski procesu technologicznego rozszczepienia atomu, którego po zainicjowaniu w żaden sposób przez długi czas nie można zatrzymać i natychmiast wyłączyć   w razie atomowej awarii, która zawsze jest katastrofą?
 • wprowadzenie do Polski procesu technologicznego rozszczepienia atomu, który po zainicjowaniu wymaga nieustannej skrupulatnej kontroli promieniotwórczego rozpadu, trwającego wiele lat i zagrażającego wszystkim żywym organizmom, w tym również człowiekowi?
 • posiadanie składowisk odpadów radioaktywnych w Polsce, być może dla potrzeb całej Europy?
 • dewastację atomem środowiska naturalnego i geoprzyrodniczego w Polsce oraz degradację ekosystemów wodnych?
 • utworzenie z ogromnego podziemnego energetycznego balneologicznego morza wód geotermalnych gigantycznego magazynu odpadów radioaktywnych oraz sprężonego dwutlenku węgla, który stanowi dla Polski bombę ekologiczną z opóźnionym zapłonem?
 • degradację atomem klimatu Ziemi i globalny wzrost efektu cieplarnianego w wyniku produkcji pary wodnej jako podstawowego gazu cieplarnianego w atmosferze ziemskiej?
 • pozbawienie wszystkich rolników, rzemieślników, przedsiębiorców i praktycznie wszystkich polskich obywateli na Pomorzu i w całej Polsce możliwości uzyskania godziwego zysku, eliminowanego przez energetykę jądrową?
 • niewykorzystanie własnych innowacyjnych rozwiązań technicznych wysokich technologii, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, energooszczędności i budownictwa wysokoenergooszczędnego?
 • niewykorzystanie ogromnych funduszy Unii Europejskiej na realizację innowacyjnych rozwiązań technicznych wysokich technologii?
 • wyeliminowanie własnych perspektyw rozwojowych zwłaszcza w dziedzinie energetyki, energooszczędności, rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, balneologii rekreacyjnej i leczniczej oraz wysokoenergooszczędnego budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i uzdrowiskowego?
 • pozbawienie społeczności lokalnych na Pomorzu i w całej Polsce możliwości pełnego rozkwitu służby zdrowia?
 • dyskryminowanie programów energetycznego rozwoju Polski, opartych na źródłach energii odnawialnej, uwzględniających zróżnicowanie lokalnych regionalnych możliwości i perspektyw rozwojowych dla wszystkich polskich regionów oraz gmin?
 • dyskryminowanie środowisk twórczych w dziedzinie wysokich technologii w energetyce oraz energooszczędności, zwłaszcza w budownictwie wysokoenergooszczędnym?
 • unicestwienie ogromnych perspektyw w dziedzinie zatrudnienia poprzez eliminację zasady: „zatrudnienie przez rozwój”, w kamuflażu zatrudnienia w przemyśle atomowym?
 • skasowanie atomem zasady zrównoważonego rozwoju, obowiązującej w Unii Europejskiej, na rzecz zasady niezrównoważonego niedorozwoju, która w porównaniu z zasadą zrównoważonego rozwoju generuje bezrobocie?
 • unicestwienie własnego konstruktywnego udziału w budowaniu europejskiej Wspólnoty poprzez niewykorzystanie własnych zdolności twórczych oraz własnych bogactw geoprzyrodniczych, geotermalnych przede wszystkim, a także przez niewykorzystanie własnej wizji uczestniczenia w procesie integracji europejskiej Wspólnoty wyrażonej w tytule autorskiego opracowania: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie” – wizji rozwoju eksponowanej przez Ruch Społeczny „Geotermalna Rzeczypospolita”?
 • wprowadzenie do Polski atomowych zagrożeń terrorystycznych?
 • stworzenie w Polsce korupcjogennych warunków korupcyjnego kraju dla atomowej korupcyjnej sprzedaży odpadów radioaktywnych na użytek terroryzmu światowego oraz korupcyjnego przyjmowania odpadów radioaktywnych z całej Europy, a nawet świata, do składowisk tych odpadów na polskim terytorium?
 • niewykorzystanie gigantycznych bogactw energetycznych własnych?
 • ekonomiczne uzależnienie Polski od obcych zagranicznych koncernów atomowych, bankrutujących w Europie i na całym świecie, sprzedających swoją brudną ekologicznie przestarzałą technologię rozszczepienia atomu krajom trzeciego świata?
 • ekonomiczne uzależnienie Polski od dostawców paliwa jądrowego w warunkach jego światowego deficytu?
 • elektrownię atomową, którą inwestor zagraniczny wybuduje dla swoich biznesowych potrzeb, a nam zostawi problemy akceptacji społecznej i bezpieczeństwa oraz radioaktywne odpady i całą elektrownię atomową, która sama po okresie eksploatacji będzie radioaktywnym złomem, przy okazji zdewastuje nasze geoprzyrodnicze bogactwa energetyczne i balneologiczne, zaś energię elektryczną zabierze sobie wybudowanymi już przez nas połączeniami międzynarodowymi?
 • uniemożliwienie realizacji projektu Ruchu Społecznego „Geotermalna Rzeczypospolita”: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie”?
 • podtrzymanie błędnego stanowiska zwolenników energetyki jądrowej, bagatelizującego wszelkie potencjalne zagrożenia, towarzyszące ekologicznie przestarzałej technologii rozszczepienia atomu – w świetle niemożliwości zabezpieczenia technicznego tak niebezpiecznego procesu przed ekologiczną katastrofą, zwłaszcza spowodowaną celowo z winy człowieka, nieodpowiedzialnych decyzji i terroryzmu nie wykluczając, przecież w dobie elektronicznego sterowania im większa jest liczba możliwych elektronicznych zabezpieczeń, tym większe niebezpieczeństwo celowego spowodowania katastrofy?
 • taki scenariusz ogólnopolskiej rządowej energetycznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, w którym nie ma miejsca na rzetelne i wiarygodne porównanie, pod każdym względem, energetyki źródeł odnawialnych i energetyki jądrowej jako dwóch przeciwstawnych i praktycznie wzajemnie eliminujących się energetycznych koncepcji dla Polski – scenariusz kampanii wyłącznie proatomowej i asymetrycznej, nieodpowiadającej merytorycznie i poważnie na żadne ważkie argumenty, zgodnie z energetyczną, techniczną, technologiczną, ekonomiczną, ekologiczną, klimatyczną i naukową prawdą?
 • zaślepienie atomem oczu wszystkim Polakom na potencjał mocy odnawialnej własnej, który mamy pod własnymi stopami na terytorium całego własnego kraju, w wysokości 20 mln MW, co odpowiada ilości 20 000 elektrowni jądrowych o mocy 1000 MW każda, pracujących na paliwie odnawialnym do końca świata (aktualne potrzeby energetyczne Polski nie przekraczają 0,03 % tej potencjalnej mocy, którą dysponujemy)?

Skala wszystkich zastrzeżeń, dotyczących energetyki jądrowej, jest przerażająca. Sprawa wyboru strategicznego kierunku energetycznego rozwoju Polski ma dla egzystencji narodu polskiego fundamentalne znaczenie. Z tych powodów społeczeństwo polskie, które przystąpiło do struktur europejskiej Wspólnoty i poważnie traktuje wszystkie poważne zobowiązania, nie może pozwolić na to, aby ludzie, którzy najbardziej Unię Europejską popierali w akcesyjnym referendum, teraz w imieniu społeczeństwa polskiego najbardziej świadomie lekceważyli i łamali podstawowe prawa i postanowienia Unii Europejskiej na kaszubskiej ziemi i w całej Polsce, w kamuflażu aprobaty ze strony „wyższej świadomości społecznej” mieszkańców kaszubskiej ziemi.

Uważamy, że jedynym racjonalnym strategicznym kierunkiem energetycznego rozwoju kraju jest wyłącznie energetyka źródeł odnawialnych na geotermice i biometanie oparta.

W przypadku kontynuacji zamierzeń sprzecznych z prawami i postanowieniami Unii Europejskiej, w obronie dobra nie tylko własnego, ale również wspólnego całej europejskiej Wspólnoty, społeczeństwo polskie złoży odwołanie w formie protestu do odpowiednich najwyższych jej instytucji odwoławczych. Z treści bowiem przywołanych faktów wyłania się prawda taka, że w kamuflażu rzekomej sympatii do struktur Unii Europejskiej ukazuje się jakby natura jej prawdziwych nieprzyjaciół – konstruktorów kolejnej, tym razem gigantycznej atomowej afery, w kamuflażu ogromnej troski o dobro całego polskiego społeczeństwa.

mgr inż. Wiesław Janiszewski, Gdańsk, 15 kwietnia 2010 r.

Comments are closed