Strategia dla Polski: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej samowystarczalna energetycznie”

Strategia dla polski – jej znaczenie dla europejskiej Wspólnoty
oraz dla realizacji dyrektyw i postanowień Unii Europejskiej

Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” wspierane przez Ruch Społeczny „Geotermalna Rzeczypospolita” zaproponowało autorską Strategię: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie”. Strategia przeobrażenia Polski, samowystarczalnej energetycznie, w wielkie geotermalne uzdrowisko Unii Europejskiej z wykorzystaniem wszystkich istniejących na polskim terytorium źródeł energii odnawialnej jest strategicznym kierunkiem energetycznego rozwoju polskiej gospodarki – korzystnym dla Polski, ale również ważnym zadaniem dla integracyjnych celów całej europejskiej Wspólnoty. Terytorium Kaszub to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych regionów Polski, który może stać się płucami do oddychania i oknem na świat dla wszystkich. Można powiedzieć, że cała ziemia polska jest równie piękna i może stać się płucami do oddychania dla całej Europy. Bez takich płuc w napiętej ciągle międzynarodowej sytuacji Europa się udusi. Jest w obecnej europejskiej rzeczywistości potrzebny taki kraj do oddychania, w którym spotykać się będzie Wschód i Zachód. Tu w Polsce mogą być geotermalne płuca do oddychania świeżym powietrzem dla Wschodu i Zachodu i tu trzeba budować fundament bezpieczeństwa całego europejskiego kontynentu. O takich płucach do oddychania dla Wschodu i Zachodu marzył Jan Paweł II. Z Jego błogosławieństwem łatwiej nam będzie na takim geotermalnym lotnisku szczęśliwie wylądować. Odczytujemy sens tragedii katyńskiej w naszej potrzebie realizacji programu zbudowania w Polsce, w centrum Europy, w samym środku wielkiego europejskiego gościńca, łączącego Wschód i Zachód, na całym terytorium Polski, takiego atrakcyjnego gościnnego kraju, w którym wszyscy mieszkańcy europejskiego kontynentu znajdą cywilizację pokoju i gwarancję geopolitycznej równowagi, dużo własnego zdrowia i radość życia w klimacie wielkiego geotermalnego, balneologicznego europejskiego kurortu. Tam, gdzie pojawia się lecznicza woda, natychmiast wszystko rozkwita i się rozwija, jak w oazie na pustyni. Przykładem są liczne polskie uzdrowiskowe miejscowości, w których wszyscy czują się najlepiej. Również na kaszubskiej pięknej ziemi istnieją takie uzdrowiska, gdzie już teraz są wykorzystywane dla celów balneologicznych leczniczych i rekreacyjnych źródła geotermalnej wody. Geotermalna balneologia przyniesie Polsce rozkwit ekonomii, energetyki, gospodarki, służby zdrowia i kultury. Dzięki skarbom geotermiki każda polska gmina stanie się bogatym geotermalnym uzdrowiskiem, przynoszącym wielkie korzyści lokalnym społecznościom. Światowy rozwój metod dokonywania głębokich odwiertów z zastosowaniem wysokich technologii głębokiego wiercenia realizację takiego strategicznego zadania umożliwia. Polska geotermalna otworzy swoimi licznymi geotermalnymi otworami, niczym najdoskonalszy „ser szwajcarski”, wszystkie swoje geoprzyrodnicze bogactwa na potrzeby wielkiej idei europejskiej integracji. Jednocześnie w interesie całej europejskiej Wspólnoty zabezpieczy wszystkie swoje geoprzyrodnicze skarby przed rabunkiem i nieodpowiedzialną maniakalną dewastacją. Zapewniamy wszystkich, że przy ogromnej ilości odwiertów geotermalnych w Polsce, wykonywanych metodami wysokich technologii głębokiego wiercenia, koszt każdego odwiertu będzie bardzo niski. Realizację tych odwiertów w każdej polskiej gminie traktujemy jako narodowy priorytet. O Polsce samowystarczalnej energetycznie jako geotermalnym uzdrowisku duchowym i balneologicznym marzył również śp. prof. dr hab. inż. Julian Sokołowski – twórca polskiej geotermii. Cała jego praca była poświęcona tej wielkiej sprawie. Testament śp. Profesora musimy w Polsce urzeczywistnić, jeżeli chcemy bezpiecznie wylądować i uniknąć energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej katastrofy.

Strategia: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie” – jest najbardziej racjonalną, ekonomiczną, skuteczną, czystą ekologicznie i bezpieczną Strategią dla Polski, w systemie zrównoważonego ekorozwoju gospodarczego, zbudowaną na fundamencie skojarzonej energetyki źródeł odnawialnych. Program Rozwoju Gospodarczego Kaszub, przedstawiony przez Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej”, jest ogniwem  tej Strategii, zapewniającej radykalną pełną realizację wszystkich dyrektyw, wytycznych, postanowień  i priorytetów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym:

  • pakietu energetycznego „3 x 20”,
  • pakietu „Natura 2000”,
  • postanowień Wspólnoty Europejskiej o ochronie środowiska i zakazie składowania zanieczyszczeń szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i geoprzyrodniczego,  a do takich niewątpliwie odpady radioaktywne oraz dwutlenek węgla należą,
  • dyrektyw odnośnie zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza ekorozwoju gospodarczego, generującego ogromną ilość nowych miejsc pracy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju: zatrudnienie przez rozwój,
  • dyrektyw odnośnie skojarzonej gospodarki o wysokiej ekonomicznej sprawności,
  • konwencji klimatycznej,
  • konwencji o ochronie bioróżnorodności w powiązaniu z konwencją klimatyczną, gospodarką przestrzeni w rolnictwie i produkcją zdrowej żywności,
  • bezpieczeństwa ekologicznego i antyterrorystycznego w energetyce, polegającego na eliminowaniu technologii kryminogennych w stosunku do planety Ziemi i jej mieszkańców,
  • ochrony geoprzyrodniczych bogactw planety Ziemi na polskim terytorium przed zaprogramowaną dewastacją i terroryzmem ekologicznym oraz rabunkiem w kamuflażu koncesji.

Strona: 1 2 3

Comments are closed